Stichting Welzijnswerk Sliedrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Steun ons

Giften voor Stichting Welzijnswerk Sliedrecht zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL59 RABO 0359 3023 19 o.v.v. gift welzijnswerk Sliedrecht.

Voorwaarden ANBI instelling

Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst aan ANBI instellingen worden de volgende gegevens gepubliceerd:

RSIN nummer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 00.26.88.931

Contactgegevens

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
T (0184) 420539
 

Doelstelling

SWS heeft oog voor de kwetsbare burgers en ouderen in Sliedrecht. Zij wil bevorderen dat deze burgers kunnen deelnemen aan maatschappelijke verbanden en wil een sociaal isolement voorkomen. De stichting wil de zelfredzaamheid van de kwetsbare burger bevorderen en maatschappelijke inzet en betrokkenheid door de burgers (civil society) stimuleren.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor visie en beleid, strategie en financiën van de Stichting. Zij wordt in deze taak en in de aansturing van de dagelijkse leiding van de organisatie ondersteund door een directeur. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn middels een Directiestatuut vastgelegd.

  • Dhr. R.J.M. van Moorsel (voorzitter)
  • Dhr. P. van Heteren (penningmeester)
  • Dhr. G.J. de Haan (2e voorzitter)

Beloningsbeleid

Volgens Cao Welzijn

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag & jaarrekening 2012

Activiteitenplan en begroting 2013

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Totaal jaarrekening 2014

Cluster jaarrekening 2014

Begroting 2015

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Begroting 2018

Begroting 2018 & nieuwe activiteiten