Stichting Welzijnswerk Sliedrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Steun ons

Giften voor Stichting Welzijnswerk Sliedrecht zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL59 RABO 0359 3023 19 o.v.v. gift Welzijnswerk Sliedrecht.

Voorwaarden ANBI instelling

Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst aan ANBI instellingen worden de volgende gegevens gepubliceerd:

RSIN nummer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 00.26.88.931

Contactgegevens

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
T (0184) 420 539
 

Doelstelling

SWS heeft oog voor de kwetsbare burgers en ouderen in Sliedrecht. Zij wil bevorderen dat deze burgers kunnen deelnemen aan maatschappelijke verbanden en wil een sociaal isolement voorkomen. De stichting wil de zelfredzaamheid van de kwetsbare burger bevorderen en maatschappelijke inzet en betrokkenheid door de burgers (civil society) stimuleren.


Bestuur en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur - visie, beleid, strategie en financiën -van de stichting. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd.

Raad van Toezicht

  • Dhr. R.J.M. van Moorsel
  • Dhr. G.J. de Haan
  • Dhr. P. van Heteren

Directeur-bestuurder

  • Mevr. C. Vonkeman, interim-directeur tot uiterlijk 1 oktober 2020

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder en het personeel worden betaald volgens het Cao Welzijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 & nieuwe activiteiten